Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Mimarlık ve Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı , Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 2016 Güz Döneminden itibaren faaliyete geçmiştir. Program Mimarlık Anabilim Dalı'nda yer almaktadır. Programın kurucusu ve ilk yürütücüsü Prof. Dr. Sibel Bozdoğan'dır. Prof. Dr. Zuhal Ulusoy ise programın geliştirilmesini ve duyurulmasını sağlayarak sonraki yürütücülüğünü üstlenmiştir. Programın yürütücülüğüne Yrd. Doç. Dr. Ezgi Tuncer devam etmektedir. Programın Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Didem Kılıçkıran'dır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile bitiren öğrenciler Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden “Mimarlık ve Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans” diploması alacaklardır (M.Sc. in Architectural and Urban Studies). Programın eğitim dili İngilizcedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Mimarlık ve Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programına kabul, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik ve Yönergelerinde belirlenen koşullarla yapılacaktır. Bunlara ek olarak bu programa kabul aşağıda belirtilen özel koşullara da tabidir: a) Sadece Mimarlık ve Planlama lisans derecesine sahip adaylar değil, bütün ilgili disiplinlerden lisans diplomasına sahip adaylar programa başvurabileceklerdir. b) Adayların değerlendirilmesinde, lisans not ortalaması, ALES puanı, İngilizce yeterliliği (TOEFL) gibi sayısal ölçütler yanında, adayın Yüksek Lisans’ta ne yapmak istediğini anlattığı niyet mektubu, daha önce yazmış olduğu metin örnekleri (ödev, araştırma raporu, makale vb.) ve/veya müellifi ya da katılımcısı olduğu tasarım, araştırma, dokümantasyon veya sergi projelerini içeren portfolyo ile referans mektupları göz önünde bulundurulacaktır. c) Yukarıdaki malzemenin değerlendirilmesine ek olarak adaylar, önerilen programın ilgili öğretim üyelerinin katılacağı bir mülakata alınacak, adayın bu mülakattaki performansı ve düşüncelerini sözlü ifade etme becerisi de değerlendirmede önemli bir rol oynayacaktır.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Sadece Mimarlık ve Planlama lisans derecesine sahip adaylar değil, bütün ilgili disiplinlerden lisans diplomasına sahip adaylar programa başvurabileceklerdir.


Mezuniyet Koşulları

Mimarlık ve Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programından Yüksek Lisans (MSc) derecesi almak için toplam minimum 24 ders kredisinin ve yönetmelik ve yönergelerde belirtilen usullere uygun olarak hazırlanmış bir tezin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Bu 24 krediden 3 kredinin programın zorunlu derslerinden oluşması, geri kalanının ise seçmeli derslerden seçilmesi gereklidir. Tezli programdan yüksek lisans derecesi almak için öğrencilerin toplam 24 kredi tamamlamaları gerekmektedir. Zorunlu Dersler (Toplam 3 kredi) ARCH 502 Critical Theories and Research Methods in Architecture and Culture ARCH 503 Prothesis Seminar ARCH 504 MSc Thesis in Architectural and Urban Studies (kredisiz


Program Tanımı

Yaşadığımız "kentsellik çağında", farklı tasarım disiplinleri (Mimarlık, Kent Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj) kenti kendi ilgi, araştırma ve müdahale alanları olarak görmekteler. Bu disiplinler arasındaki sınırların belirsizliği artarken, yapıları, yapı gruplarını ve kamusal alanları kentsel bağlamlarından ve bölgesel ölçeklerinden bağımsız olarak ele almak gittikçe imkansızlaşmakta. Benzer şekilde imkansızlaşan bir başka şey de, yapılı çevrenin gelişmesinin çok-aktörlü bir süreç olduğunu görmezden gelmek ve bu süreçe sadece tasarımcıların (mimar, plancı, kentsel tasarımcı, peyzaj tasarımcısı vb.) değil, siyasi otoritelerin, yerel yönetimlerin, emlak girişimcilerinin, sivil ve mesleki örgütlerin, kullanıcıların ve kentlilerin değişik yollarla yaptıkları katkıları dikkate almamak. Mimarlık ve Kent Çalışmaları İngilizce-Tezli Yüksek Lisans Programı, mimarlık ve kentin bu içiçe geçmiş, çok ölçekli kavramsallaştırılmasında öncü bir rol oynamayı ve bu doğrultuda, yapılı çevrenin tasarımını, üretimini ve temsiliyetini eleştirel ve disiplinlerarası farklı bakış açılarından inceleyecek özgün lisansüstü araştırmalar üretmeyi hedefliyor. Program, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ile yakın işbirliği içinde, mimarlık ve kent çalışmalarının birbirlerini zenginleştirecekleri, yeni araştırma yöntemleri, temsil teknikleri ve disiplinlerarası yaklaşımları paylaşacakları üretken bir bilimsel araştırma platformu sunmayı amaçlıyor. Program mezunlarının, mimarlık, kentsel tasarım, planlama ve peyzaj disiplinlerine, sadece mesleki uygulamacılar olarak değil, akademisyenler, kuramcılar, tarihçiler, eleştirmenler, yazarlar, küratörler ve proje danışmanları olarak da katkı verecek donanımda olması öngörülüyor.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Mimarlık ve kent çalışmaları alanlarında, ilgili disiplinler arasındaki etkileşimleri kavrayabilmek ve farklı disiplinlerden edinilen bilgiyi ve çözümleme becerilerini disiplinlerarası/disiplinlerüstü nitelikteki araştırmalarda kullanabilmek
 • 2- Mimarlık ve kent çalışmaları alanlarındaki güncel kuramsal tartışmaları anlayabilmek ve geçmişte ve/veya günümüzde gerçekleştirilen araştırma ve uygulamaları bu tartışmalara referansla yorumlayıp eleştirel bir çerçevede değerlendirebilmek
 • 3- Mimarlık ve kent çalışmaları alanlarındaki güncel araştırma yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek
 • 4- Yapılı çevreye ve kentsel olgu, mekânsal uygulama ve müdahalelere dair görüş, gözlem ve analizlerini sözel ve yazılı olarak, uygun mimari, coğrafi ve sosyolojik terminolojiyle aktarabilmek
 • 5- Mimarlık ve kent araştırmalarının sonuçlarını farklı ortamlarda görselleştirebilmek için gerekli yöntem ve araçları öğrenmek ve yaratıcı bir biçimde uygulayabilmek/kullanabilmek
 • 6- Mekan ve toplum arasındaki karşılıklı kurucu ilişkileri anlayabilmek ve mimari ve kentsel mekanın kurgulanma, kurulma ve dönüşüm biçimlerini, iktidar, ideoloji, kimlik ve toplumsal cinsiyet gibi olgularla ilişkilendirerek çözümleyebilmek için gerekli temel kuramsal birikime sahip olmak
 • 7- Mekan üretimini, bedenden yapıya, kentten coğrafi bölgeye uzanan çok ölçekliliği üzerinden çözümleyebilmek için gerekli yöntem ve araçları öğrenmek ve uygulayabilmek/kullanabilmek
 • 8- Mimarlık ve kent tarihi yazımını mekansal ve zamansal bağlamı içinde anlayıp yorumlamak
 • 9- Kentin tarihselliğini, gündelik yaşam pratikleri ve deneyimler aracılığıyla, kendi güncelliği çerçevesinde algılayıp yorumlamak
 • 10- Mimari ve kentsel dönüşümleri farklı zamanlar ve/veya coğrafyalar arasında karşılaştırmalı bir yaklaşımla analiz edebilmek
 • 11- Yapılı çevre, kent ve mekan-toplumsal olgulara dair güncel veya tarihsel bir olguyu/problemi kurgulayabilmek ve buradan yola çıkarak kuramsal ve metodolojik uygunluğu ve tutarlılığı olan bir çerçevede bir tez/araştırma önerisi geliştirebilmek
 • 12- Mimarlık ve kent çalışmaları alanında öğrenmeyi yönlendirebilmek, araştırma süreçlerini tasarlayabilmek ve bağımsız olarak yürütebilmek
 • 13- Mimarlık ve kent çalışmaları alanlarında, verilerin toplanmasından duyurulmasına kadar tüm araştırma süreçlerini etik değer ve kuralları gözeterek kurgulayıp yürütebilmek için gerekli farkındalık ve hassasiyete sahip olmak

Mezunların İstihdamı

Mimarlık ve Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları mimarlık ve kent çalışmaları konularında kuramsal ya da uygulama çalışmalar yürüten resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

“Tezli Yüksek Lisans Derecesi” ile mezun olanlar bir çok anabilim dalına doktora başvuru hakkı kazanmaktadır.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz.: Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Program Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ezgi Tuncer, Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Didem Kılıçkıran , Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Öğrencilerimiz eğitimleri süresince üniversitemizin protokol imzaladığı A.B.D., Çin ve Kore'deki üniversitelerin ilgili bölümlerindeki anlaşmalı olduğumuz programlardan, bunların yanı sıra Erasmus değişim programı çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin Mimarlık bölümlerindeki programlardan yararlanabilmektedirler.