Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Enstitüsü bünyesinde 2019 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim öğretim yılında kabul etmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Kent ve Çocuk Çalışmaları alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Kent ve Çocuk ÇalışmalarıYüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.: 1.LEE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html) 2.Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: 3.SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html) 4.Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği yüksek lisans programından en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Yüksek Lisans Programına sayılacağı Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS'dir., Öğrenci 75 AKTS'lik (10 ders) ve LEE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS'lik Bitirme Projesi Modülünü başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO'sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.


Program Tanımı

Disiplinlerarası bu program, çocuğun ve bakım verenlerinin kentsel ortamla kurdukları ilişkiyi, konunun psikolojik, sosyal, tasarım ve kamu idaresi boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken bir çerçevede değerlendirmektedir. Ciddi bir ihtiyaç olmasına karşın bu alanda, Türkiye’de verilen bir eğitim programı mevcut değildir. Dünyadaki eğitim programlarının da oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Bu açıdan Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın aciliyetli bir konuda öncü bir niteliğe sahip olacağı düşünülmektedir. Kent95, Bernard van Leer Vakfı’nın çocukların yaşamlarının büyük önem taşıyan ilk beş yılını şekillendiren ortam ve fırsatlarda kalıcı değişiklikler yaratmak üzere hayata geçirdiği bir girişimidir. Kent95 kentlerdeki mahallelerin kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar için iyi işlemesi halinde ekonomik kalkınmanın sağlanacağı ve sonunda da güçlü toplumların olacağı düşüncesi temelinde geliştirilmiştir. Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır. 2050 yılında bu rakamın p olması beklenmektedir. Kentler sundukları zengin öğrenme fırsatlarıyla, içinde büyümek için harika yerler olabilir. Ancak kent ortamları küçük çocukları olan aileler için bazı güçlükleri de beraberinde getirebilir: • Güvenli olmayan sokaklar ve sınırlı toplu taşıma seçenekleri çocuk bakım hizmetlerine, doktora, alışveriş yapılacak yerlere erişimi veya sadece bir yürüyüş yapmayı dahi zorlu bir mücadele haline getirebilir; • Düşük hava kalitesi bebekleri ve küçük çocukları sağlıklı yetişkinlerden daha fazla etkilemektedir; • Kent nüfusları büyüdükçe ebeveynler, geniş ailelerinden uzak olabilirler ve ihtiyaç durumunda çocuk bakım desteği, tavsiye veya sadece onları dinleyen bir kişi olarak destekleyebilecek dostlar edinmek konusunda zorlanıyor olabilirler. Araştırmalar gösteriyor ki çocukların hayatlarının ilk yıllarındaki tecrübelerinin etkileri yaşam boyu devam etmektedir. Küçük çocuklara hayatta iyi bir başlangıç yapma fırsatı sunan kentler, çalışkan üreticilerin ve iyi vatandaşların oluşturduğu yeni nesilleri şekillendirmeye yardımcı olmaktadır. Kentsel büyüme –nüfus ve sermaye anlamında– İstanbul’un önceliklerini ve isteklerini belirler. Türkiye’nin yaklaşık (,7’si çocuklardan oluşmasına rağmen onların kentsel tasarım üzerindeki etkileri tartışmaya açıktır. Benzer biçimde tasarım eğitimi de çocuğu göz ardı etmiştir. Yüksek lisans öğrencilerinin bu bağlamdaki bilgilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilmek istenen tezsiz yüksek lisans programında; çocuklara yönelik tasarımın kuramsal ve eleştirel arka planını kentsel bağlamda sunmaya odaklanılacaktır. Gelişim psikolojisi, ebeveyn rehberliği ve kentsel tasarım kuramları gibi farklı konular ele alınacak ve öğrencilerin konusunda uzman kişilerle kapsamlı tartışmalar yapmalarına imkan tanınacaktır. Kent ve Çocuk Çalışmaları Çalışma YL Programı halen yürütülmekte olan İletişim Bilimleri, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Tasarım yüksek lisans programları ile ders ve ortak araştırma projeleri alanlarında işbirliği yapacaktır. Kadir Has ve Boğaziçi üniversiteleriyle işbirliği içinde İstanbul ilçe belediyelerinin kapasitelerini güçlendirme amacını taşıyan İstanbul’daki Kent95 ortaklığı (İstanbul95) bu programın ilişkide olduğu ve olacağı paydaşları arasında yer almaktadır. Programın hedeflerinden biri de kentsel mekan üzerinde aktif olarak çalışan kamu personelinin eğitimine Yüksek Lisans’a kabul edilecek öğrencilerin bir kısmına vereceği bursla destek olmaktır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Çocuğun ve bakım verenlerin kentsel ortamla kurduğu ilişkiyi, tasarımsal, psikolojik, siyasi ve sosyal açılardan inceleyen akademik çalışmalara yön veren kuram ve paradigmalara dair bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
  • 2- Çocuğun ve bakım verenlerin kentsel ortamla kurduğu ilişkiyi inceleyen alanlarında tarihsel ve güncel bağlamda gerçekleşen disiplinler arası etkileşimleri kavrar, yeni etkileşim olanaklarını araştırır; bu etkileşimin sunduğu farklı bilgi ve verileri yorumlayarak alanda sahip olduğu bilgi birikimi ile bütünleştirir ve yeni bilgi üretmekte kullanır.
  • 3- Çocuğun ve bakım verenlerin kentsel ortamla kurduğu ilişkiye odaklanan alanlarında uzmanlık gerektiren akademik bir çalışmayı belirli bir araştırma yöntemini kullanarak bağımsız olarak yürütür, bulgularını veya geliştirdiği projeyi sanat ve tasarım alanlarının ilgili paydaşlarına sunar ve onlarla akademik çerçevede tartışır.
  • 4- Çocuğun ve bakım verenlerin kentsel ortamla kurduğu ilişkiye odaklanan alanlarında üretilmiş uzmanlık düzeyinde akademik çalışmaları ve araştırmaları yorumlayabilir, karşılaştırmalı olarak analiz edebilir ve eleştirel süzgeçten geçirerek değerlendirebilir.
  • 5- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sanat ve tasarım alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
  • 6- Bilişim ve iletişim teknolojilerini çocuğun ve bakım verenlerin kentsel ortamla kurduğu ilişkiyi inceleyen alanlarda akademik uzmanlık bağlamında gerektirdiği düzeyde kullanır.
  • 7- Toplumsal ilişkileri, kimlikleri, normları ve etik konularını çocuk ve bakım verenlerin kentsel ortamla kurdukları ilişki kapsamında sorunsallaştırır, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve gerekli durumlarda dönüşüm için stratejiler geliştirir.
  • 8- Çocuğun ve bakım verenlerin kentsel ortamla kurduğu ilişkiye odaklanarak bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve sağlanan çıktıları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
  • 9- Kişisel vizyonu ve akademik gelişim hedefleri doğrultusunda, çocuğun ve bakım verenlerin kentsel ortamla kurduğu ilişkiye odaklanacak disiplinler arası alanlarda ihtiyacı olan öğrenme sürecini yönlendirir, kaynakları tespit eder ve bağımsız olarak sürdürülebilir bir öğrenme pratiği geliştirir.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Programında edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda özel ve kamu sektöründe çalışma imkanı bulurlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

(Tezsiz) Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda tezsiz yüksek lisans mezunlarını kabul eden Doktora veya Sanatta Yeterlilik programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim; eğitim dili İngilizce'dir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tasarım Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sgs@khas.edu.tr.


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Tasarım Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.